VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní informace

1. Tyto pravidla užívání kalkulačky a informace pro spotřebitele (dále jen jako „PUK“) upravují vztahy vzniklé mezi (i) provozovatelem portálu www.hypapi.cz, tj. obchodní společností Finance na míru,s.r.o., IČ: 29276187, se sídlem Šumavská 519/35, 602 00, Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70237 a (ii) běžným uživatelem, který využívá nebo má zájem využívat funkcionalit hypoteční kalkulačky umístěné na portále www.hypapi.cz.

2. Služba poskytovaná běžnému uživateli ze strany provozovatele spočívá ve zprostředkování informací, obchodních kontaktů a předběžných nabídek za účelem potencionálního navázání spolupráce s hypotečním specialistou v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení a obdobných finančních služeb (dále jen „spotřebitelský úvěr na bydlení“) s cílem najít takovou nabídku spotřebitelského úvěru na bydlení, která bude pro běžného uživatele nejvhodnější a nejvýhodnější.

II. Vymezení základních pojmů

V těchto PUP se rozumí:

a) Portálem – webové rozhraní, na kterém je umístěna hypoteční kalkulačka, a které je běžnému uživateli zpřístupněno na internetové adrese www.hypapi.cz. Hypoteční kalkulačka je způsobilá ke shromažďování poptávek běžného uživatele a jednotlivých kontaktů a ke srovnání nabídky a poptávky v oblasti finančních služeb.

b) Hypoteční kalkulačka – software, který je užíván obchodní společností Finance na míru, s.r.o., na základě uzavřené licenční smlouvy.

b) Provozovatelem– obchodní společnost Finance na míru, s.r.o., IČ: 29276187, se sídlem Šumavská 519/35, 602 00, Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 70237, která je též vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele obchodní společnosti Broker Trust, a.s., IČ.:264 39 719, sídlem Hanusova 1411/18, Praha, 140 00, Česká republika.

d) Běžný uživatel – jakýkoliv návštěvník Portálu, který má zájem využívat možností Hypoteční kalkulačky a který se v souladu s těmito podmínkami rozhodne využívat obsahu/možností Hypoteční kalkulačky za účelem obdržení (i) informací ohledně nabídek poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, (ii) zprostředkování kontaktu na Poradce a/nebo (iii) zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení přímo Provozovatelem.

e) Spotřebitelem – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

f) Poradcem – zvláštní uživatel systému propojeného s Hypoteční kalkulačkou (hypoteční specialista), který využívá možností a obsahu Hypoteční kalkulačky k získávání kontaktů na Běžné uživatele za účelem představení podmínek poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na bydlení. To vše na základě udělení odděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany Běžného uživatele.

g) Poptávkou – strukturovaný požadavek Běžného uživatele, vytvořený prostřednictvím Hypoteční kalkulačky za účelem obdržení informací nebo nabídky ohledně spotřebitelského úvěru na bydlení. Běžný uživatel takto činí prostřednictvím tlačítka Hypoteční kalkulačky „porovnat hypotéky všech bank,“.

h) Nabídkou – Osobní/telefonický/písemný kontakt Běžného uživatele ze strany Poradce nebo Provozovatele za účelem získání bližších informací o potřebách Běžného uživatele a následného představení podmínek poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na bydlení a případného navázání spolupráce v oblasti zprostředkování spotřebitelského úvěrů na bydlení.

III. Využívání služeb Portálu

1. Pro využití funkcionalit Hypoteční kalkulačky (zejména obdržení Nabídky) Běžným uživatelem je nezbytné zaslání Poptávky za pomocí vyplnění následujících okének:

– hodnota nemovitosti,
– výše úvěru,
– doba splácení,
– fixace,
– kontaktní informace (Jméno a příjmení, PSČ, emailová adresa, mobilní číslo).

2. Běžný uživatel potvrzením možnosti „porovnat hypotéky všech bank“ prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto PUK a že s těmito souhlasí, že je plně svéprávný a že jím zadané výše uvedené údaje jsou pravdivé.

IV. Pravidla poskytování služeb

1. Běžný uživatel prohlašuje, že v rámci užívání Portálu nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických, neetických, nemravných a jiných nevhodných výrazů, textů, obrázků a obdobného obsahu. Dále Běžný uživatel prohlašuje, že nebude vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní emaily či internetové odkazy propagující jiné servery obdobného obsahu.

2. Běžný uživatel zasláním Poptávky vyjadřuje mimo jiné svůj souhlas s navázáním kontaktu s přiděleným Poradcem nebo Provozovatelem s cílem uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení mezi Běžným uživatelem a poskytovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení. Vytvořená Poptávka Běžného uživatele zůstává pro ostatní Běžné uživatele po celou dobu anonymní.

Běžný uživatel bere na vědomí, že souhlas se zpracováním a poskytnutím jeho osobních údajů Poradcům bude udělen samostatně (odděleně).

Za tímto účelem bude Běžnému uživateli předestřen jednak samostatně souhlas se zpracováním osobních údajů a jednak mu budou poskytnuty další informace v podobě předestření zásad ochrany osobních údajů Provozovatele.

3. Poradci a/nebo Provozovatel reagují na přidělené Poptávky Běžných uživatelů v systému propojeném s Hypoteční kalkulačkou jimi vytvořenými Nabídkami.

4. Běžný uživatel je v rámci poskytování obsahu Hypoteční kalkulačky na základě jím vytvořené Poptávky, souhlasu s PUK a odděleným souhlasem se zpracováním jeho osobních údajů kontaktován Poradcem a/nebo Provozovatelem.

5. Všechny Poptávky i Nabídky vložené na Portál jsou nezávazné a mají informativní charakter.

6. Běžný uživatel je tímto informován o skutečnosti, že jím zadané údaje budou Provozovatelem dále postoupeny Poradcům v rámci interních pravidel přiřazování Poptávek. Vždy však tyto údaje budou poskytnuty přiměřeně za účelem dosažení účelu jejich zpracování, tj. zprostředkování možnosti zahájení spolupráce s Poradcem s cílem najít optimální nabídku spotřebitelského úvěru na bydlení. Tyto údaje budou poskytnuty teprve poté, co s tímto postupem Běžný uživatel vysloví souhlas na základě odděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

7. Hypoteční kalkulačka srovnává orientačně podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů na bydlení ze strany nejběžnějších poskytovatelů spotřebitelského úvěru na bydlení. Běžný uživatel bere na vědomí, že toto srovnání nabídek je pouze orientační, jelikož Hypoteční kalkulačka sloužící k porovnání dat poskytovatelů spotřebitelských úvěrů není objektivně schopna okamžitě reagovat na veškeré změny v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů.

V. Odpovědnost provozovatele

1. Běžný uživatel bere na vědomí, že obsah Hypoteční kalkulačky má pouze informativní charakter a současně bere na vědomí, že Provozovatel nemůže objektivně poskytnout ani přímo odpovídat za správnost a úplnost informací uvedených ve výstupech z Hypoteční kalkulačky.

2. Provozovatel neodpovídá za činnost Běžných uživatelů v souvislosti s využíváním obsahu Portálu ani za způsob jeho užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití tohoto obsahu Běžnými uživateli, Poradci či třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Běžným uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání obsahu Hypoteční kalkulačky nebo v souvislosti s touto nemožností. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Běžnými uživateli a Poradci. S tímto Běžný uživatel výslovně souhlasí a bere tuto skutečnost na vědomí.

3. Běžný uživatel bere na vědomí, že Provozovatel objektivně nemůže zaručit stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování obsahu Hypoteční kalkulačky, a to s ohledem na technickou náročnost procesů, které v rámci Hypoteční kalkulačky probíhají.